Tanzania

========================================================================
NAME          P S Ht  WT  DAY BORN  TOWN BORN  
========================================================================
Chris Nielsen
========================================================================