Greece
========================================================================
NAME          P S Ht  WT  DAY BORN  TOWN BORN  
========================================================================
Georgios Argiriou    LW L 5-7 154 09/26/1975 Athens, Greece
Nikolaos Chatzigiannis D L 5-9 159 01/30/1978 Pireus, Greece
Lazaros Efkarpidis   C R 5-10 154 02/18/1979 Athens, Greece
Ilias Kafouros     RW L 5-11 154 02/22/1978 Athens, Greece
Konstantinos Kapolas  D L 6-3 165 07/07/1974 Athens, Greece
========================================================================